Informacje

,,DOBOROWY CZWARTEK” W TOMASZOWSKIEJ KOMENDZIE – ZAPRASZAMY !

Chcesz robić w sowim życiu coś pożytecznego? Zostań policjantem i służąc ludziom dbaj o ich bezpieczeństwo. To wyjątkowy zawód dający duże możliwości rozwoju i mnóstwo satysfakcji. W Komendzie Powiatowej Policji w Tomaszowie Mazowieckim prowadzone są ,,Doborowe czwartki” podczas, których dowiesz się wszystkiego o naszej służbie i uzyskasz informację o etapach rekrutacji. To dobry czas na podjęcie decyzji o swojej przyszłości. Terminy przyjęć do służby zaplanowane na 2024 rok to: 4 marca, 24 kwietnia, 8 lipca, 9 września, 30 października i 30 grudnia. Nie przegap okazji !!!

Zawód policjanta jest służbą i wymaga od kandydatów określonych predyspozycji, a także chęci robienia w życiu czegoś pożytecznego oraz pracowania na rzecz społeczeństwa. Należy brać pod uwagę, że ta droga zawodowa może rzutować na całe życie, a wyzwania, które trzeba będzie podejmować nie będą łatwe. Podejmując służbę w Policji, trzeba być odważnym, silnym psychicznie i odpornym na stres. Jednocześnie jest to zawód dający wiele satysfakcji, a wdzięczność osób, którym udzieliło się pomocy, bywa bezcenna.
Wybierając swoją przyszłość, warto wiedzieć, że Policja oferuje szeroki wachlarz możliwości rozwoju, a także uzupełniania swojego wykształcenia na poziomie studiów różnego stopnia i w ramach szkoleń specjalistycznych. Mówiąc o predyspozycjach, oprócz tych podstawowych, wymienionych wcześniej, odpowiednio wykorzystane będą te bardzo indywidualne. Konkretną ścieżkę kariery można bowiem wybrać w różnych dziedzinach.

PRZYPOMINAMY: SŁUŻBĘ W POLICJI MOŻE PEŁNIĆ:
- obywatel polski o nieposzlakowanej opinii
- nieskazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe
- korzystający z pełni praw publicznych
- posiadający co najmniej średnie wykształcenie
- posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować
- dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych
- ponadto osoby podlegające kwalifikacji wojskowej powinny posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej tj. odbytą zasadniczą służbę wojskową lub zostać przeniesione do rezerwy.

NALEŻY ZŁOŻYĆ NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY:
- podanie o przyjęcie do służby w Policji
- wypełniony kwestionariusz osobowy (część A i B) 
- kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe - oryginały dokumentów do wglądu na każdorazowe żądanie pracownika doboru
- kserokopie świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby, jeżeli wcześniej kandydat pozostawał w stosunku pracy lub służby - oryginały dokumentów do wglądu na każdorazowe żądanie pracownika doboru
- kserokopie innych dokumentów, jeżeli ich obowiązek wynika z odrębnych przepisów  
 
KANDYDAT ZOBOWIĄZANY JEST OKAZAĆ NA KAŻDORAZOWE ŻĄDANIE PRACOWNIKA DOBORU:
- dowód osobisty,
- książeczkę wojskową, jeżeli kandydat jest objęty ewidencją wojskową lub zaświadczenie z Wojskowego Centrum Rekrutacji
-wypełnioną ankietę bezpieczeństwa kandydat składa w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Łodzi w terminie wyznaczonym w toku postępowania kwalifikacyjnego.
Formularz kwestionariusza osobowego i ankiety bezpieczeństwa osobowego można pobrać w każdej komendzie wojewódzkiej (Stołecznej) Policji, komendzie powiatowej/miejskiej Policji lub ze strony internetowej, Wydział Doboru KWP w Łodzi 

PREFERENCJE Z TYTUŁU WYKSZTAŁCENIA:
-tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny
-tytuł zawodowy licencjata, inżyniera lub równorzędny
-wykształcenie średnie, średnie branżowe (ukończenie liceum ogólnokształcącego, technikum lub branżowej szkoły II stopnia w klasie, w której były nauczane przedmioty dotyczące funkcjonowania Policji, dla których zostały opracowane w szkole programy nauczania włączone do szkolnego zestawu programów nauczania)

PREFERENCJE DOTYCZĄCE KANDYDATÓW DO SŁUŻBY W POLICJI W ZAKRESIE POSIADANYCH UMIEJĘTNOŚCI:
-tytuł ratownika, ratownika medycznego albo pielęgniarki systemu w rozumieniu przepisów ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym
- prawo jazdy kategorii „B”
- uprawnienia instruktora sportów walki (np. zapasy, judo, karate, boks), strzelectwa sportowego, ratownictwa wodnego, nurkowania oraz sportów motorowodnych
- dokument potwierdzający stopień znajomości języka obcego co najmniej na poziomie biegłości B2
- dokument potwierdzający stopień znajomości kolejnego języka obcego co najmniej na poziomie biegłości B2
- uprawnienia: ratownika wodnego, w dziedzinie płetwonurkowania lub wykonywania prac podwodnych oraz do prowadzenia łodzi motorowej
- prawo jazdy kategorii innej niż ,,B"

Informacje dotyczące procedury kwalifikacyjnej dostępne są na stronie internetowej Komendy Głównej Policji  pod adresem www.policja.pl  oraz Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi pod adresem Wydział Doboru KWP w Łodzi 
Podstawę prawną procedury kwalifikacyjnej stanowi rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 kwietnia 2012 roku w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do osób ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji (Dz.U. z 2012 r. poz. 432 z późn. zm.)

Złożone dokumenty nie będą odsyłane.

Uwaga!!!
W Komendzie Powiatowej Policji w Tomaszowie Mazowieckim przy ulicy Wandy Panfil 44


DYŻURY ODBYWAJĄ SIĘ W KAŻDY CZWARTEK !!! 

w godz. 08:00 - 18:00


Wymienione spotkania umawiane są indywidualnie i należy je poprzedzić wcześniejszym kontaktem telefonicznym.
tel. kontaktowy 47 846 22 55

W sprawie doboru możesz skontaktować się z nami również przez wysłanie wiadomości SMS na numer telefonu 693 997 329 

lub

elektronicznie przesyłając wiadmość e-mail na adres : email: dobor@tomaszow-mazowiecki.ld.policja.gov.pl

Zespół doborowy Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Mazowieckim jest do Państwa dyspozyscji również po godzinach urzedowania. Wystarczy skontaktować się z nami przy wykorzystaniu wyżej wymienionych środków technicznych i umówić dogodny termin. 

Zapraszamy do kontaktu
 

 asp.sztab. Grzegorz Stasiak 

Powrót na górę strony