Dzielnicowi Komisariatu Policji w Czerniewicach

Dzielnicowi Komisariatu Policji w Czerniewicach

 

KOMISARIAT POLICJI W CZERNIEWICACH

 

 KOMENDANT KOMISARIATU POLICJI W CZERNIEWICACH

kom. Rafał Micuła 

 tel. 47 846 22 39

 

ZASTĘPCA

KOMENDANTA KOMISARIATU POLICJI W CZERNIEWICACH

nadkom. Dariusz Grałek 

 tel 47 846 24 22

 

Połączenia telefoniczne będą odbierane tylko w trakcie pełnienia służby.   

W przypadku braku kontaktu z dzielnicowym proszę o kontakt

z Komendantem Komisariatu Policji w Czerniewicach

lub jego zastępcą

  

NR XIII - GM.CZERNIEWICE 

 

asp.sztab. Łukasz Wójtowicz

Komisariat Czerniewice

tel. 47 846 24 24,  tel. kom. 516 433 083

 Połączenia telefoniczne będą odbierane tylko w trakcie pełnienia służby   

dzielnicowy.czerniewice13@tomaszow-mazowiecki.ld.policja.gov.pl

 

 

Annów, Czerniewice, Dąbrówka, Dzielnica, Gaj, Józefów, Lechów, Lipie, Mała Wola, Strzemeszna, Strzemeszna Nowa, Strzemeszna I, Wielka Wola.

 

PLAN

działania priorytetowego dla rejonu służbowego nr XIII

gm. Czerniewice

na okres od 01.01.2024 do 30.06.2024 r.

 

Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym:

  - Wykroczenia uciążliwe w miejscowości Strzemeszna, ze szczególnym uwzględnieniem sklepów spożywczych „ABC” oraz „Lazur”. Według posiadanych informacji w wymienionych miejscach dochodzi do gromadzenia się osób, które spożywają alkohol, zaśmiecają teren oraz używają słów powszechnie uważanych za obelżywe. Działania priorytetowe w tym rejonie będą ukierunkowane na całościowe, bądź częściowe wyeliminowanie tych  zagrożeń.

Zakładany cel do osiągnięcia to :

- Zminimalizowanie przypadków występowania przedmiotowych wykroczeń, na terenie parku gminnego oraz ternu do niego przyległego, zakłada się że po zrealizowaniu planu działania priorytetowego w/w wykroczenia zostaną wyeliminowane bądź zminimalizowane w stopniu zadawalającym, do około 80%

Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów/ zadań :

  - Wzmożone kontrole miejsca zagrożonego podczas pełnienia służby obchodowej, celem oddziaływania prewencyjnego a także stosowania represji prawnie dozwolonej wobec sprawców dopuszczających się przedmiotowych wykroczeń. Zostaną przeprowadzone spotkania ze społeczeństwem dla mieszkańców gm. Czerniewice, w celu poinformowania ich o wdrożeniu przedmiotowego planu priorytetowego jak również wymianie informacji i wypracowaniu zakresu form współpracy.

Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego, wraz ze wskazaniem planowanych przez nie do realizacji zadań :

  - Urząd gminy w Czerniewicach, policjanci Komisariatu Policji w Czerniewicach, włąściciele i pracownicy sklepów. 

Proponowany sposób przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowym.

Informacja o przyjętym przez dzielnicowego planie działania priorytetowego zostanie upubliczniona i przekazana społeczeństwu za pośrednictwem strony internetowej Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Mazowieckim, jak również na spotkaniach profilaktycznych organizowanych z mieszkańcami gm. Czerniewice

 

  

NR XIV - GM.CZERNIEWICE   

 

asp.sztab. Łukasz Wójtowicz

Komisariat Czerniewice

tel. 47 846 24 24,  tel. kom. 516 433 083

 

 Połączenia telefoniczne będą odbierane tylko w trakcie pełnienia służby   

dzielnicowy.czerniewic14@tomaszow-mazowiecki.ld.policja.gov.pl  

 

Annopol Mały i Duży, Chociw, Chociwek, Helenów, Krzemienica, Nowe Studzianki, Paulinów, Podkonice Duże, Podkonice Małe, Podkonice Miejskie, Podkońska wola, Stanisławów Lipski, Stanisławów Studziński, Studzianki, Teodozjów, Turobów, Wale, WólkaJagielczyńska, Zagóry, Zubki Duże i Małe.

 

PLAN

działania priorytetowego dla rejonu służbowego nr XIV

gm. Czerniewice

na okres od 01.01.2024 do 30.06.2024 r.

Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym:

               -  Przeciwdziałanie wykroczeniom szczególnie uciążliwym społecznie w m. Studzianki. 

Przeciwdziałanie wykroczeniom szczególnie uciążliwym społecznie w m. Studzianki.

      Działanie priorytetowe we wskazanym rejonie będzie miało charakter prewencyjny mający na celu zapobieganie a w przypadku ujawnienia eliminowanie w/w zachowań. Objęcie działaniem priorytetowym tego rejonu związane jest z faktem, iż teren stacji paliw Orlen w m. Nowe Studzianki stał się miejscem licznych spotkań młodzieży. Z rozmów z okolicznymi mieszkańcami wynika, iż młodzież z terenu gminy coraz częściej spotyka się w tym miejscu. Dochodzi do sporadycznych zakłóceń ciszy nocnej lecz żaden z mieszkańców nie zgłaszał tego faktu. Natomiast pracownicy stacji paliw Orlen coraz częściej informują nas, że przebywająca na terenie stacji młodzież dopuszcza się wykroczeń w postaci zakłócania spoczynku i ciszy nocnej, spożywania alkoholu na stacji i w jej obrębie jak również używa słów wulgarnych.

Zakładany cel do osiągnięcia to :

-  Zakłada się, że po zrealizowaniu planu działania priorytetowego podjęte działania prewencyjne jak również stanowcza reakcja w przypadku ujawnienia czynów zabronionych w tym rejonie spowodują ograniczenie występowania w/w czynów o 90%. 

Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów/ zadań :

   - Systematyczne kontrole wskazanego rejonu zagrożonego przez dzielnicowego w trakcie obchodu celem oddziaływania prewencyjnego jak również zdecydowana reakcja wobec osób dopuszczających się popełniania czynów zabronionych we wskazanych obszarze. Ujęcie przez przełożonego w zadaniach doraźnych do służby kontroli w/w rejonu szczególnie w trakcie służby pełnionego w godzinach wieczornych i nocnych. Poinformowanie w trakcie spotkań ze społeczeństwem okolicznych mieszkańców o wdrożeniu przedmiotowego planu priorytetowego jak również sposobu informowania o ujawnionych przez nich przypadkach popełniania czynów zabronionych na przedmiotowym terenie. 

Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego, wraz ze wskazaniem planowanych przez nie do realizacji zadań :

Policjanci Komisariatu Policji w Czerniewicach, poprzez podjęcie doraźnych kontroli na wymienianym terenie w ramach zadań doraźnych do służby pełnionej radiowozem oznakowanym w godzinach wieczorowo – nocnych celem oddziaływania prewencyjnego, pracownicy stacji paliw „ORLEN” oraz okoliczni mieszkańcy.
 

Proponowany sposób przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowym :

  - Informacja o wdrożonym planie działania priorytetowego zostanie opublikowana i przekazana społeczeństwu na stronie internetowej Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Mazowieckim, na stronie Urzędu Gminy w Czerniewicach jak również na spotkaniach ze społeczeństwem z terenu gminy Czerniewice.

 

  

NR XV - GM.LUBOCHNIA 

          (czasowe zastępstwo)       

sierz. Jarosław Kacprzyk

Komisariat Czerniewice 

tel. 47 846 24 24,  tel. kom 516 433 082

  Połączenia telefoniczne będą odbierane tylko w trakcie pełnienia służby   

dzielnicowy.czerniewice15@tomaszow-mazowiecki.ld.policja.gov.pl  

 

Brenica, Chrzemce, Czółna, Dębniak, Emilianów, Jakubów, Kierz, Kruszewiec, Lubochenek, Lubochnia, Lubochnia Dworska, Lubochnia Górki, Małecz, Rzekietka, Tarnowska Wola.

 

PLAN

działania priorytetowego dla rejonu służbowego nr XV

gm. Lubochnia

na okres od 01.01.2024 do 30.06.2024 r.

 

Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym:

- Spożywanie  alkoholu w miejscach niedozwolonych w rejonie ulicy Bogusławskiego i Placu Władysława Jagiełły  w miejscowości Lubochnia oraz grupowanie się młodzieży i popełnianie wykroczeń uciążliwych.
Na podstawie przeprowadzonej analizy stanu bezpieczeństwa dla rejonu 015W oraz analizy oczekiwań społecznych przekazanych do dzielnicowego zarówno poprzez osobiste jak i telefoniczne kontakty działania priorytetowe w tym rejonie ukierunkowane będą na całościowe lub częściowe wyeliminowanie tegoż zagrożenia.

Zakładany cel do osiągnięcia :

- Ograniczenie popełniania wykroczeń w miejscach zagrożonych.
Zakłada się, że po zrealizowaniu planu działania priorytetowego podjęte działania prewencyjne jak również stanowcza reakcja w przypadku ujawnienia czynów zabronionych w tym rejonie spowodują wyeliminowanie występowania w/w czynów w tym rejonie.
 

Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów/zadań :

-Systematyczne kontrole miejsc zagrożonych przez dzielnicowego celem oddziaływania prewencyjnego, a także stosowanie represji prawnie dozwolonych w stosunku do sprawców dopuszczających się przedmiotowych czynów. W związku z powyższym w miarę możliwości zostaną przeprowadzone spotkania ze społeczeństwem dla mieszkańców w celu poinformowania ich o wdrożeniu przedmiotowego planu priorytetowego jak i również wymiany informacji i wypracowaniu zakresu i form współpracy.

Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego, wraz ze wskazaniem planowanych przez nie do realizacji zadań :

  - Policjanci Komisariatu Policji w Czerniewicach, poprzez podjęcie doraźnych kontroli na w/w terenie w ramach zadań doraźnych do służby pełnionej radiowozem oznakowanym w godzinach dziennych oraz  wieczorowo – nocnych celem oddziaływania prewencyjnego.  W podjęte działania włączyć władze gminu Inowłódz w ramach prowadzonej akcji edukacyjno – informacyjnej w tym zakresie. 

Proponowany sposób przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowym :

Policjanci Komisariatu Policji w Czerniewicach, poprzez podjęcie doraźnych kontroli na w/w terenie w ramach zadań doraźnych do służby pełnionej radiowozem oznakowanym w godzinach dziennych oraz  wieczorowo – nocnych celem oddziaływania prewencyjnego. W podjęte działania włączyć władze gminu Inowłódz w ramach prowadzonej akcji edukacyjno – informacyjnej w tym zakresie. 

   

NR XVI - GM.LUBOCHNIA

(czasowe zastępstwo)

sierz. Jarosław Kacprzyk

Komisariat Czerniewice

tel. 47 846 24 24,  tel. kom 516 433 082

  Połączenia telefoniczne będą odbierane tylko w trakcie pełnienia służby   

dzielnicowy.czerniewice16@tomaszow-mazowiecki.ld.policja.gov.pl    

 

Albertów, Cygan, Dąbrowa, Glinnik, Nowy.Glinnik, Henryków, Jasień, Jasień Nowy, Kochanów, Luboszewy, Marianka, Olszowiec, Olszowiec Nowy, Szczurek, 

 

PLAN

działania priorytetowego dla rejonu służbowego nr XVI

gm. Lubochnia

na okres od 01.01.2024 do 30.06.2024 r.

 

  1. Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym.

-  Spożywanie  alkoholu w miejscach niedozwolonych w rejonie sklepu spożywczego w miejscowości Glinnik oraz popełnianie wykroczeń uciążliwych. Na podstawie przeprowadzonej analizy stanu bezpieczeństwa dla rejonu 016W oraz analizy oczekiwań społecznych przekazanych do dzielnicowego zarówno poprzez osobiste jak i telefoniczne kontakty działania priorytetowe w tym rejonie ukierunkowane będą na całościowe lub częściowe wyeliminowanie tegoż zagrożenia.

       2.  Zakładany cel do osiągnięcia.

- Ograniczenie popełniania wykroczeń w miejscach zagrożonych. Zakłada się, że po zrealizowaniu planu działania priorytetowego podjęte działania prewencyjne jak również stanowcza reakcja w przypadku ujawnienia czynów zabronionych w tym rejonie spowodują wyeliminowanie występowania wymienionych czynów w tym rejonie.

        3. Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów/zadań :

  - Systematyczne kontrole miejsc zagrożonych przez dzielnicowego celem oddziaływania prewencyjnego, a także stosowanie represji prawnie dozwolonych w stosunku do sprawców dopuszczających się przedmiotowych czynów. W związku z powyższym w miarę możliwości zostaną przeprowadzone spotkania ze społeczeństwem dla mieszkańców w celu poinformowania ich o wdrożeniu przedmiotowego planu priorytetowego jak i również wymiany informacji i wypracowaniu zakresu i form współpracy.

       4. Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego, wraz ze wskazaniem planowanych przez nie do realizacji zadań.

- Policjanci Komisariatu Policji w Czerniewicach, poprzez podjęcie doraźnych kontroli na w/w terenie w ramach zadań doraźnych do służby pełnionej radiowozem oznakowanym w godzinach dziennych oraz  wieczorowo – nocnych celem oddziaływania prewencyjnego. 
W podjęte działania włączyć władze gminu Inowłódz w ramach prowadzonej akcji edukacyjno – informacyjnej w tym zakresie. 

       5.  Prponowany sposób przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowym.

  -  iInformacja o przyjętym przez dzielnicowego planie działania priorytetowego zostanie upubliczniona i przekazana społeczeństwu za pośrednictwem strony internetowej Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Mazowieckim w zakładce dzielnicowi, jak również jeżeli pozwoli na to sytuacja na spotkaniach profilaktycznych organizowanych z mieszkańcami gm. Lubochnia.
 

NR XVII - GM. ŻELECHLINEK  

 

st. post. Paulina Niemiec

Komisariat Czerniewice

tel. 47 846 24 24,  tel. kom 516 433 084,

  Połączenia telefoniczne będą odbierane tylko w trakcie pełnienia służby   

dzielnicowy.czerniewice17@tomaszow-mazowiecki.ld.policja.gov.pl    

 

 Brenik, Budki  Łochowskie, Bukowiec, Chociszew, Czechowice, Czerwonka, Dzielnica, Feliksów, Gawerków, Gutkowice, Gutkowice Nowiny, Ignatów, Janów, Julianów, Józefin, Karolinów, Kopiec, Lesisko, Lucjanów, Łochów, Łochów Nowy, Modrzewek, Naropna, Nowe Byliny, Nowiny, Petrynów, Radwanka, Sabinów, Sokołówka, Stanisławów, Staropole, Świniokierz Nowy, Świniokierz Włościański, Teklin, Władysławów, Wola Naropińska, Wolica, Żelechlin, Żelechlinek.

 

PLAN

działania priorytetowego dla rejonu służbowego nr XVII

gm. Żelechlinek

na okres od 01.01.2024 do 30.06.2024 r.

 

Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym :

Niechronieni uczestnicy ruchu w porze nocnej poza obszarami zabudowanymi na terenie gminy Żelechlinek.

Działanie priorytetowe na terenie gminy Żelechlinek będzie miało charakter prewencyjny mający na celu zapobieganie a w przypadku ujawnienia eliminowanie w/w zachowań. Objęcie działaniem priorytetowym tego rejonu związane jest ze wzrostem zgłoszeń dotyczących poruszania się pieszych w porze nocnej bez elementów odblaskowych na terenie  gminy Żelechlinek, co może doprowadzać do sytuacji niebezpiecznych zagrażających życiu i zdrowiu pieszych oraz kierujących pojazdami . 

Zakładany cel do osiągnięcia :

- Zakłada się, że po zrealizowaniu planu działania priorytetowego podjęte działania prewencyjne jak również stanowcza reakcja w przypadku ujawnienia pieszych bez elementów odblaskowych lub rowerzystów bez wymaganego oświetlenia w tym rejonie spowodują znaczne ograniczenie występowania w/w czynów w tym rejonie. 

Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów/zadań :

-  Systematyczne kontrole wskazanego rejonu zagrożonego przez dzielnicowego w trakcie obchodu celem oddziaływania prewencyjnego jak również zdecydowana reakcja wobec osób dopuszczających się popełniania czynów zabronionych we wskazanych obszarze. Ujęcie przez przełożonego w zadaniach doraźnych do służby kontroli w/w rejonu szczególnie w trakcie służby pełnionego w godzinach popołudniowo - wieczorowych. Poinformowanie w trakcie spotkań ze społeczeństwem okolicznych mieszkańców o wdrożeniu przedmiotowego planu priorytetowego jak również sposobu informowania o ujawnionych przez nich przypadkach popełniania czynów zabronionych na przedmiotowym terenie. 

Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego, wraz ze wskazaniem planowanych przez nie do realizacji zadań :

- Policjanci Komisariatu Policji w Czerniewicach, poprzez podjęcie doraźnych kontroli na w/w terenie w ramach zadań doraźnych do służby pełnionej radiowozem oznakowanym w godzinach wieczorowo – nocnych celem oddziaływania prewencyjnego. Władze gminy Żelechlinek w zakresie działań informacyjnych w tym zakresie. Także w działania włączyć dyrekcje i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Żelechlinku – akcja informacyjna dotyczaca prawidłowego zachowania niechronionych uczestników ruchu.  

Proponowany sposób przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowym :

Informacja o wdrożonym planie działania priorytetowego zostanie opublikowana i przekazana społeczeństwu na stronie internetowej Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Mazowieckim oraz na spotkaniach ze społeczeństwem z terenu gminy Żelechlinek.

 
NR XVIII - GM.INOWŁÓDZ

(czasowe zastępstwo)

mł.asp. Tomasz Januszek  

Komisariat Czerniewice

tel. 47 846 24 24, tel. kom. 516 433 089

  Połączenia telefoniczne będą odbierane tylko w trakcie pełnienia służby   

dzielnicowy.czerniewice18@tomaszow-mazowiecki.ld.policja.gov.pl  

 

Brzustów, Dąbrowa, Inowłódz, Poświętne, Zakościele.

PLAN

działania priorytetowego dla rejonu służbowego nr XVIII

gm. Inowłódz

na okres od 01.01.2024 do 30.06.2024 r.

 

Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym.

- Spożywanie  alkoholu w miejscach do tego nie wyznaczonych oraz zakłócanie spokoju publicznego  w miwjscowości Inowłódz Plac Kazimierza Wielkiego 27 rejon sklepu spożywczego.
Na podstawie przeprowadzonej analizy stanu bezpieczeństwa dla rejonu 018W oraz analizy oczekiwań społecznych przekazanych do dzielnicowego, zarówno poprzez osobiste, jak i telefoniczne kontakty działania priorytetowe w tym rejonie ukierunkowane będą na całościowe lub częściowe wyeliminowanie wskazanego zagrożenia. We wskazanym miejscu narasta spożywanie alkoholu w obrębie sklepu. Mają miejsce awantury pomiędzy osobami doprowadzające do zakłóceń ładu i porządku publicznego. Dochodzi tam również do demoralizacji.                                                                      

Zakładany cel do osiągnięcia.

- Ograniczenie popełniania wykroczeń w miejscach zagrożonych. Zakłada się, że po zrealizowaniu planu działania priorytetowego przypadki niestosowania się do zakazów zostaną w całości wyeliminowane bądź zminimalizowane do minimum.

Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów/zadań :

- Systematyczne kontrole miejsc zagrożonych przez dzielnicowego celem oddziaływania prewencyjnego, a także stosowanie represji prawnie dozwolonych w stosunku do sprawców dopuszczających się przedmiotowych czynów. W związku z powyższym w miarę możliwości zostaną przeprowadzone spotkania ze społeczeństwem dla mieszkańców gminy Inowłódz w celu poinformowania ich o wdrożeniu przedmiotowego planu priorytetowego jak i również wymiany informacji i wypracowaniu zakresu i form współpracy.

 Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego, wraz ze wskazaniem planowanych przez nie do realizacji zadań.

-Policjanci Komisariatu Policji w Czerniewicach, poprzez podjęcie doraźnych kontroli na w/w terenie w ramach zadań doraźnych do służby pełnionej radiowozem oznakowanym w godzinach dziennych oraz  wieczorowo – nocnych celem oddziaływania prewencyjnego. W podjęte działania włączyć władze gminu Inowłódz w ramach prowadzonej akcji edukacyjno – informacyjnej w tym zakresie. 

Proponowany sposób przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowym.

- Informacja o przyjętym przez dzielnicowego planie działania priorytetowego zostanie upubliczniona i przekazana społeczeństwu za pośrednictwem strony internetowej Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Mazowieckim w zakładce dzielnicowi jak również jeżeli pozwoli na to sytuacja na spotkaniach profilaktycznych organizowanych z mieszkańcami gminy Inowłódz.

 

 
NR XIX - GM.INOWŁÓDZ 

mł.asp. Tomasz Januszek  

tel. 47 846 24 24,  tel. kom. 516 433 089

  Połączenia telefoniczne będą odbierane tylko w trakcie pełnienia służby   

dzielnicowy.czerniewice19@tomaszow-mazowiecki.ld.policja.gov.pl  

 

Konewka, Królowa Wola, Liciążna, Spała, Teofilów, Żądłowice. 

PLAN

działania priorytetowego dla rejonu służbowego nr XIX

na okres od 01.01.2024 do 30.06.2024 r.

 

Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym.

 Niszczenie infrastruktury placu zabaw oraz popełnianie wykroczeń szczególnie uciążliwych w miejscowości Królowa Wola 77 za budynkiem Szkoły Podstawowej. Działanie priorytetowe we wskazanym rejonie będzie miało charakter prewencyjny mający na celu zapobieganie a w przypadku ujawnienia eliminowanie wymienionych zachowań. Objęcie działaniem priorytetowym tego rejonu związane jest z faktem, iż na terenie samego placu zabaw jak też w jego bezpośrednim sąsiedztwie według zgłoszeń lokalnej społeczności coraz częściej dochodzi do spożywania alkoholu i aktów wandalizmu głownie przez osoby notorycznie nadużywające alkoholu.

Zakładany cel do osiągnięcia :

  -Wyeliminowanie zdarzeń mających charakter niszczenia i uszkodzenia mienia infrastruktury placu zabaw w przedmiotowym rejonie.  

Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów/zadań:

-Systematyczne kontrole wskazanego rejonu zagrożonego przez dzielnicowego w trakcie obchodu celem oddziaływania prewencyjnego jak również zdecydowana reakcja wobec osób dopuszczających się popełniania czynów zabronionych we wskazanych obszarze. Ujęcie przez przełożonego w zadaniach doraźnych do służby kontroli w/w rejonu szczególnie w trakcie służby pełnionego w godzinach wieczornych i nocnych. Poinformowanie w trakcie spotkań ze społeczeństwem okolicznych mieszkańców oraz pracowników Szkoły Podstawowej o wdrożeniu przedmiotowego planu priorytetowego jak również sposobu informowania o ujawnionych przez nich przypadkach popełniania czynów zabronionych na przedmiotowym terenie. 

Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego, wraz ze wskazaniem planowanych przez nie do realizacji zadań :

 - Policjanci Komisariatu Policji w Czerniewicach, poprzez podjęcie doraźnych kontroli na w/w terenie w ramach zadań doraźnych do służby pełnionej radiowozem oznakowanym w godzinach wieczorowo – nocnych celem oddziaływania prewencyjnego.                                                                                           

Proponowany sposób przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowym.

  - informacja o wdrożonym planie działania priorytetowego zostanie opublikowana i przekazana społeczeństwu na stronie internetowej Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Mazowieckim, na stronie Urzędu Gminy w Inowłodzu jak również na spotkaniach ze społeczeństwem z terenu gminy Inowłódz.NR XX - GM. RZECZYCA 

 

asp. Dariusz  Matysiak

Komisariat Czerniewice

tel. 47 846 24 24,  tel. kom 516 433 093

 Połączenia telefoniczne będą odbierane tylko w trakcie pełnienia służby

dzielnicowy.czerniewice20@tomaszow-mazowiecki.ld.policja.gov.pl  

 

Brzeg, Bartoszówka, Brzeziny, Bobrowiec, Brzozów, Gustawów, Glina, Grotowice, Jeziorzec, Kanice, Kawęczyn, Lubocz, Łęg, Roszkowa Wola, Rzeczyca, Stanisławów, Sadykierz, Zawady, Wiechnowice.

PLAN

działania priorytetowego dla rejonu służbowego nr XX

gm. Rzeczyca

na okres od 01.01.2024 do 30.06.2024 r.

 

Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym :

Zakłócanie ładu i porządku na terenie Szkoły Podstawowej w Sadykierzu.

Na podstawie przeprowadzonej analizy stanu bezpieczeństwa dla rejonu 020 W oraz analizy oczekiwań społecznych przekazanych do dzielnicowego zarówno poprzez osobiste jak i telefoniczne kontakty działania priorytetowe w tym rejonie ukierunkowane będą na całościowe lub częściowe wyeliminowanie tegoż zagrożenia. Działanie priorytetowe we wskazanym rejonie będzie miało charakter prewencyjny mający na celu zapobieganie a w przypadku ujawnienia eliminowanie w/w zachowań
 

Zakładany cel do osiągnięcia :

- Ograniczenie popełniania wykroczeń na terenie Szkoły. Zakłada się, że po zrealizowaniu planu działania priorytetowego zakłócanie ładu i porządku na terenie Szkoły zostanie w całości wyeliminowane bądź zminimalizowane.

Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów/zadań.

-Systematyczne kontrole wskazanego rejonu zagrożonego przez dzielnicowego w trakcie obchodu celem oddziaływania prewencyjnego jak również zdecydowana reakcja wobec osób dopuszczających się popełniania czynów zabronionych we wskazanych obszarze. Ujęcie przez przełożonego w zadaniach doraźnych do służby kontroli w/w rejonu szczególnie w trakcie służby pełnionego w godzinach wieczornych i nocnych. Poinformowanie w trakcie spotkań ze społeczeństwem okolicznych mieszkańców o wdrożeniu przedmiotowego planu priorytetowego jak również sposobu informowania o ujawnionych przez nich przypadkach popełniania czynów zabronionych na przedmiotowym terenie. 

Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego, wraz ze wskazaniem planowanych przez nie do realizacji zadań.

-Policjanci Komisariatu Policji w Czerniewicach, poprzez podjęcie doraźnych kontroli wymienionego terenu w ramach zadań doraźnych do służby pełnionej radiowozem oznakowanym w godzinach wieczorowo – nocnych celem oddziaływania prewencyjnego. 
Podjęcie współpracy w tym zakresie z dyrekcją wskazanej szkoły, celem prowadzenia akcji edukacyjnej wśród uczniów i rodziców. 

Proponowany sposób przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowym.

Informacja o wdrożonym planie działania priorytetowego zostanie opublikowana i przekazana społeczeństwu na stronie internetowej Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Mazowieckim w zakładce dzielnicowi, jak również na spotkaniach ze społeczeństwem z terenu gminy Rzeczyca. Również podjęty zakres działań zostanie przekazany dyrekcji wskazanej placówki oświatowej

 

  

Powrót na górę strony