Dzielnicowi Komisariatu Policji w Rokicinach

Komisariat  Policji w Rokicinach

 Połączenia telefoniczne będą odbierane tylko w trakcie pełnienia służby   

w przypadku braku kontaktu z dzielnicowym proszę o kontakt

z Komendantem Komisariatu Policji w Rokicinach

nadkom. Piotrem Smejdą

lub

p.o. Zastępcy

 Komendanta Komisariatu Policji w Rokicinach

asp.sztab. Sebastianem Sochą

 

tel. kont.  47 846 25 20

fax 47 846 25 10 
 

 97-221 Rokiciny ul. Łódzka 10

 

komendant.rokiciny@tomaszow-mazowiecki.ld.policja.gov.pl

 

W przypadku nieobecności funkcjonariuszy w Komisariacie Policji w Rokicinach należy dzwonić do Dyżurnego Powiatowego Stanowiska Kierowania w Komendzie Powiatowej Policji w Tomaszowie Mazowieckim lub jego Zastępcy pod numer 
47 846 22 00 lub 47 846 22 11

112 - numer alarmowy  

NR XXI - GM. UJAZD 

(pełniący obowiązki dzielnicowego)

st.post. Przemysław Zener Naumiuk  

Komisariat Rokiciny

tel. 47 846 25 20 tel. kom 516 433 045

  Połączenia telefoniczne będą odbierane tylko w trakcie pełnienia służby   

dzielnicowy.rokiciny21@tomaszow-mazowiecki.ld.policja.gov.pl

 

Obejmuje część gminy Ujazd z miejscowościami: Ujazd, Przesiadłów, Skrzynki, Ojrzanów, Sangrodz, Tobiasze.

 

PLAN

działania priorytetowego dla rejonu służbowego nr XXI

gm. Ujazd

 na okres  od 01.01.2024 r.  do 30.06.2024 r.

 

Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym nr XXI:

Eliminacja zagrożeń związanych z zakłócaniem porządku publicznego oraz spożywaniem alkoholu  w rejonie stacji paliw BP w miejscowości 97-225 Tobiasze 6A

Na podstawie przeprowadzonej analizy stanu bezpieczeństwa dla rejonu 021W za II półrocze 2023,  analizy oczekiwań społecznych  przekazanych do dzielnicowego w formie ustnej poprzez 8 zgłoszeń od mieszkańców a także wobec przeprowadzonych 6 interwencji zgłoszonych przez osoby postronne i 8 własnych interwencji przeprowadzanych przez policjantów z Komisariatu Policji w Rokicinach działania priorytetowe  w tym rejonie ukierunkowane będą na całościowe lub częściowe wyeliminowanie tego zagrożenia. Na podstawie własnej analizy w rejonie tym podczas kontroli w ramach obchodu rejonu służbowego stwierdzono zwiększoną liczbę wykroczeń.

Zakładany cel do osiągnięcia :

Ograniczenie popełniania wykroczeń.

Zakłada się, że po zrealizowaniu planu działania priorytetowego odnotowany zostanie znaczny spadek popełnianych czynów związanych z zakłócaniem porządku publicznego
oraz spożywaniem alkoholu  w rejonie stacji paliw BP w miejscowości 97-225 Tobiasze 6A. Zakłada się, iż zagrożenie poprzez działania w planie zostanie w całości wyeliminowane, ewentualnie ilość popełnianych tam zdarzeń spadnie o około 70 procent.

               Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów/zadań.

Systematyczne kontrole wskazanego rejonu zagrożonego przez dzielnicowego celem oddziaływania prewencyjnego, a także stosowanie represji prawnie dozwolonych w stosunku do sprawców dopuszczających się przedmiotowych czynów: pouczenia, mandaty karne, wnioski do Sądu o ukaranie. Ponadto zwiększenie kontroli tego miejsca przez innych funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Rokicinach poprzez ich zadaniowanie przez przełożonych. Przeprowadzenie spotkań ze społeczeństwem dla mieszkańców tej miejscowości w celu poinformowania o wdrożeniu przedmiotowego planu priorytetowego jak i również wymiany informacji i wypracowaniu zakresu  form współpracy jak i również współpraca z organami samorządu lokalnego  gminy Ujazd

         Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego, wraz ze wskazaniem planowanych przez nie do realizacji zadań.

Wszyscy policjanci Komisariatu Policji w Rokicinach, Urząd Miejski w Ujeździe reprezentowany przez Burmistrza Artura Pawlaka celem oddziaływania prewencyjnego  pozwalającego na ograniczenie występowania przedmiotowego zagrożenia

         Proponowany sposób przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowym.

             Informacja o przyjętym przez dzielnicowego planie działania priorytetowego zostanie  upubliczniona i przekazana społeczeństwu za pośrednictwem strony internetowej KPP w Tomaszowie  Mazowieckiem w zakładce dzielnicowi, ponadto na stronie internetowej Urzędu Miasta w Ujaździe w zakładce o bezpieczeństwie, a także za pośrednictwem spotkaniach sołeckich, a także innych ze społeczeństwem tego rejonu.

  

NR XXII - GM. UJAZD  

asp.sztab. Łukasz Świątnicki

Komisariat Rokiciny 

tel. 47 846 25 20 tel. kom 516 433 049

  Połączenia telefoniczne będą odbierane tylko w trakcie pełnienia służby   

dzielnicowy.rokiciny22@tomaszow-mazowiecki.ld.policja.gov.pl 


Obejmuje część gminy Ujazd z miejscowościami: Oś.Niewiadów, Zaosie, Zaosie Piaski.

 

PLAN

działania priorytetowego dla rejonu służbowego nr XXII

GM. Ujazd

  na okres  od 01.01.2024 r.  do 30.06.2024 r.

 

Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym nr  XXII

Zakłócenia ładu i porządku publicznego na terenie Szkoły Podstawowej miejscowości Os. Niewiadów, gm. Ujazd

Na podstawie przeprowadzonej analizy stanu bezpieczeństwa dla rejonu 022W za II półrocze 2023,  analizy oczekiwań społecznych  przekazanych do dzielnicowego w formie ustnej poprzez 8 zgłoszeń od mieszkańców z pobliskich bloków nr 8 i 9 w Niewiadowie, 2 zgłoszenia od dyrekcji szkoły w Niewiadowie działania priorytetowe  w tym rejonie ukierunkowane będą na całościowe lub częściowe wyeliminowanie tego zagrożenia. Na podstawie własnej analizy w rejonie tym podczas kontroli w ramach obchodu rejonu służbowego stwierdzono zwiększoną liczbę wykroczeń.

Zakładany cel do osiągnięcia:

Wyeliminowanie, ograniczenie procederu

Zakłada się, że po zrealizowaniu planu działania priorytetowego odnotowany zostanie znaczny spadek popełniania wykroczenia.  Zakłada się, iż zagrożenie poprzez działania w planie zostanie w całości wyeliminowane ewentualnie ilość popełnianych tam wykroczeń spadnie o około 70 procent.

Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów/zadań:

- Systematyczne kontrole wskazanego rejonu zagrożonego przez dzielnicowego oraz patroli policyjnych celem oddziaływania prewencyjnego.  Przeprowadzenie spotkań ze społeczeństwem dla mieszkańców tych miejscowości w celu poinformowania o wdrożeniu przedmiotowego planu priorytetowego jak i również wymiany informacji i wypracowaniu zakresu i form współpracy. 

Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego, wraz ze wskazaniem planowanych przez nie do realizacji zadań:

Wszyscy policjanci Komisariatu Policji w Rokicinach, policjanci KPP w Tomaszowie  Mazowieckim. Patrole we wskazanym obszarze ujętym w planie priorytetowym celem oddziaływania prewencyjnego na sprawców poprzez służbę radiowozami oznakowanymi. Dyrekcja i pracownicy Szkoły podstawowej w Os. Niewiadów

Proponowany sposób przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowym:

- Informacja o przyjętym przez dzielnicowego planie działania priorytetowego zostanie upubliczniona i przekazana społeczeństwu za pośrednictwem strony internetowej KPP w Tomaszowie  Mazowieckiem w zakładce dzielnicowi, ponadto na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Ujeździe w zakładce o bezpieczeństwie a także za pośrednictwem lokalnych mediów tj. prasy wydawanej w UM i na spotkaniach sołeckich a także innych ze społeczeństwem tego rejonu

  

NR XXIII - GM. UJAZD

( czasowe zastępstwo ) 

st.post. Przemysław Zener Naumiuk  

Komisariat Rokiciny 

tel. 47 846 25 20  tel. kom. 516 433 045

 Połączenia telefoniczne będą odbierane tylko w trakcie pełnienia służby   

dzielnicowy.rokiciny23@tomaszow-mazowiecki.ld.policja.gov.pl  

 

Obejmuje część gminy Ujazd z miejscewościami: Aleksandrów, Bielina, Bronisławów, Buków, Buków Parcel, Buków PGR, Ciosny, Dębniak, Kol.Olszowa, Kol.Ujazd, Helenów, Józefin, Józefów, Konstancin, Lipianki, Łączkowice, Łominy, Maksymów, Marszew, Mącznik, Młynek, Niewiadów Wieś, Niewiadów PGR, Olszowa, Olszowa Piaski, Stasiolas, Szymanów, Teklów, Władysławów, Wólka Krzykowska, Wygoda, Wykno.

PLAN

działania priorytetowego dla rejonu służbowego nr XXIII

gm. Ujazd

na okres  od 01.01.2024 r. do 30.06.2024 r.

 

Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym nr XXIII :

Spożywanie alkoholu przy sklepie spożywczym w miejscowości  Buków,  gm. Ujazd

Na podstawie przeprowadzonej analizy stanu bezpieczeństwa dla rejonu 023W za II półrocze 2023,  analizy oczekiwań społecznych  przekazanych anonimowo do Komisariatu Policji w Rokicinach w ilości 12 zgłoszeń działania priorytetowe  w tym rejonie ukierunkowane będą na całościowe lub częściowe wyeliminowanie tego zagrożenia.

Zakładany cel do osiągnięcia:

- ograniczenie popełniania wykroczeń.

Ograniczenie popełniania wykroczeń.
Zakłada się, że po zrealizowaniu planu działania priorytetowego odnotowany zostanie znaczny spadek popełnianych czynów związanych ze spożywaniem alkoholu w rejonie sklepu spożywczego w miejscowości Buków.  Zakłada się, iż zagrożenie poprzez działania w planie zostanie w całości wyeliminowane ewentualnie ilość popełnianych tam wykroczeń spadnie o około 70 procent.

Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów/zadań:

- systematyczne kontrole wskazanego rejonu zagrożonego przez dzielnicowego celem oddziaływania prewencyjnego a także stosowanie represji prawnie dozwolonych w stosunku do sprawców dopuszczających się przedmiotowych czynów tj.: pouczenia, mandaty karne, wnioski do Sadu o ukaranie. Ponadto zwiększenie kontroli przez innych funkcjonariuszy z KP Rokiciny. Przeprowadzenie spotkań ze społeczeństwem dla mieszkańców tych miejscowości w celu poinformowania o wdrożeniu przedmiotowego planu priorytetowego jak i również wymiany informacji i wypracowaniu zakresu i form współpracy jak i również współpraca z organami samorządu lokalnego. 

Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego, wraz ze wskazaniem planowanych przez nie do realizacji zadań:

- wszyscy policjanci Komisariatu Policji w Rokicinach, Urząd Miasta w Ujeździe, Gminna  Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych celem oddziaływania prewencyjnego pozwalającego na ograniczenie występowania przedmiotowego zagrożenia.

Proponowany sposób przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowym

 - iInformacja o przyjętym przez dzielnicowego planie działania priorytetowego zostanie upubliczniona i przekazana społeczeństwu za pośrednictwem strony internetowej Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie  Mazowieckiem w zakładce dzielnicowi, ponadto na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Ujeździe w zakładce o bezpieczeństwie a także za pośrednictwem lokalnych mediów  i na spotkaniach sołeckich a także innych ze społeczeństwem tego rejonu.

 
NR XXIV - GM. ROKICINY 

(czasowe zastępstwo)

asp.sztab. Sebastain Adamczyk

Komisariat Rokiciny

 tel. 47 846 25 20,  tel. kom. 516 433 041

 Połączenia telefoniczne będą odbierane tylko w trakcie pełnienia służby 

dzielnicowy.rokiciny24@tomaszow-mazowiecki.ld.policja.gov.pl

 

Obejmuje część gminy Rokiciny z miejscowościami: Cisów, Kolonia Łaznów, Michałów, Łaznowska Wola, Kolonia Rokiciny, Chrusty  Nowe i Stare.

 

PLAN

działania priorytetowego dla rejonu służbowego nr XXIV

gm. Rokiciny

na okres  od 01.01.2024 r. do 30.06.2024 r.

 

Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym nr XXIV :

Eliminacja zagrożeń związanych z zakłócaniem porządku publicznego oraz spożywaniem alkoholu  w rejonie stacji paliw „MOYA” znajdującego się w miejscowości Rokiciny Kolonia ul. Łódzka 2.

Na podstawie przeprowadzonej analizy stanu bezpieczeństwa dla rejonu 024W za II półrocze 2023,  analizy oczekiwań społecznych  przekazanych do dzielnicowego w formie ustnej poprzez 6 zgłoszeń od mieszkańców a także wobec przeprowadzonych 10 interwencji zgłoszonych przez osoby postronne i 17 własnych interwencji przeprowadzanych przez policjantów z Komisariatu Policji w Rokicinach działania priorytetowe  w tym rejonie ukierunkowane będą na całościowe lub częściowe wyeliminowanie tego zagrożenia. Na podstawie własnej analizy w rejonie tym podczas kontroli w ramach obchodu rejonu służbowego stwierdzono zwiększoną liczbę wykroczeń.

.

Zakładany cel do osiągnięcia:

Ograniczenie popełniania wykroczeń.

Zakłada się, że po zrealizowaniu planu działania priorytetowego odnotowany zostanie znaczny spadek popełnianych czynów związanych z zakłócaniem porządku publicznego oraz spożywaniem alkoholu  w rejonie stacji paliw „MOYA” znajdującego się w miejscowości Rokiciny Kolonia ul. Łódzka 2. Zakłada się, iż zagrożenie poprzez działania w planie zostanie w całości wyeliminowane , ewentualnie ilość popełnianych tam zdarzeń spadnie o około 70 procent.

Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów/zadań:

- Systematyczne kontrole wskazanego rejonu zagrożonego przez dzielnicowego celem oddziaływania prewencyjnego , a także stosowanie represji prawnie dozwolonych w stosunku do sprawców dopuszczających się przedmiotowych czynów: pouczenia, mandaty karne , wnioski do Sądu o ukaranie. Ponadto zwiększenie kontroli tego miejsca przez innych funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Rokicinach poprzez ich zadaniowanie przez przełożonych. Przeprowadzenie spotkań ze społeczeństwem dla mieszkańców tej miejscowości w celu poinformowania o wdrożeniu przedmiotowego planu priorytetowego jak i również wymiany informacji i wypracowaniu zakresu  form współpracy jak i również współpraca z organami samorządu lokalnego  gminy Rokiciny.

Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego, wraz ze wskazaniem planowanych przez nie do realizacji zadań:

            -Wszyscy policjanci Komisariatu Policji w Rokicinach, Urząd Gminy w Rokicinach reprezentowany przez Wójta Jerzego Rebzdę celem         
             oddziaływania prewencyjnego  pozwalającego na ograniczenie występowania przedmiotowego zagrożenia.

Proponowany sposób przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowym:

Informacja o przyjętym przez dzielnicowego planie działania priorytetowego zostanie upubliczniona i przekazana społeczeństwu za pośrednictwem strony internetowej Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie  Mazowieckiem w zakładce dzielnicowi, ponadto na stronie internetowej Urzędu Gminy w Rokicinach w zakładce o bezpieczeństwie,a także za pośrednictwem spotkaniach sołeckich, a także innych ze społeczeństwem tego rejonu.

 

 


 

NR XXV - GM. ROKICINY  

asp.sztab. Sebastian Adamczyk

Komisariat Rokiciny

 tel. 47 846 25 20 tel. kom. 516 433 041

 Połączenia telefoniczne będą odbierane tylko w trakcie pełnienia służby   

dzielnicowy.rokiciny25@tomaszow-mazowiecki.ld.policja.gov.pl

 

Obejmuje częśćgminy Rokiciny z miejscowościami:Albertów, Łaznów, Łaznówek, Janinów, Janków, Janków III, Jankówek, Maksymilianów, Mikołajów, Reginów, Popielawy, Pogorzałe Ługi, Rokiciny, Stefanów, Eminów, Wilkucice Duże, Wilkucice Małe.

 

PLAN

działania priorytetowego dla rejonu służbowego nr XXV

gm. Rokiciny

na okres  od 01.01.2024 r. do 30.06.2024 r.

 

Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym nr XXV :

         

Eliminacja zagrożeń związanych z zakłócaniem porządku publicznego oraz spożywaniem alkoholu  w rejonie sklepu „SKLEP SPOŻYWCZO-PRZEMYSŁOWY” znajdującego się w miejscowości Janków 38.

Na podstawie przeprowadzonej analizy stanu bezpieczeństwa dla rejonu 025W za II półrocze 2023,  analizy oczekiwań społecznych  przekazanych do dzielnicowego w formie ustnej poprzez 5 zgłoszeń od sołtysów okolicznych wsi,  a także 6 zgłoszeń od mieszkańców działania priorytetowe  w tym rejonie ukierunkowane będą na całościowe lub częściowe wyeliminowanie tego zagrożenia. Na podstawie własnej analizy w rejonie tym podczas kontroli w ramach obchodu rejonu służbowego stwierdzono zwiększoną liczbę wykroczeń.

Zakładany cel do osiągnięcia:

- Ograniczenie popełniania wykroczeń.

Zakłada się, że po zrealizowaniu planu działania priorytetowego odnotowany zostanie znaczny spadek popełnianych czynów związanych z zakłócaniem porządku publicznego oraz spożywaniem alkoholu  w rejonie sklepu „Sklep Spożywczo-przemysłowy” znajdującego się w miejscowości Janków 38. Zakłada się, iż zagrożenie poprzez działania w planie zostanie w całości wyeliminowane , ewentualnie ilość popełnianych tam zdarzeń spadnie o około 70 procent.

Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów/zadań :

-Systematyczne kontrole wskazanego rejonu zagrożonego przez dzielnicowego celem oddziaływania prewencyjnego , a także stosowanie represji prawnie dozwolonych w stosunku do sprawców dopuszczających się przedmiotowych czynów: pouczenia, mandaty karne , wnioski do Sądu o ukaranie. Ponadto zwiększenie kontroli tego miejsca przez innych funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Rokicinach poprzez ich zadaniowanie przez przełożonych. Przeprowadzenie spotkań ze społeczeństwem dla mieszkańców tej miejscowości w celu poinformowania o wdrożeniu przedmiotowego planu priorytetowego jak i również wymiany informacji i wypracowaniu zakresu  form współpracy jak i również współpraca z organami samorządu lokalnego  gminy Rokiciny.

Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego, wraz ze wskazaniem planowanych przez nie do realizacji zadań :

               - Wszyscy policjanci Komisariatu Policji w Rokicinach, Urząd Gminy w Rokicinach reprezentowany przez Wójta Jerzego Rebzdę celem oddziaływania prewencyjnego  pozwalającego na ograniczenie występowania przedmiotowego zagrożenia.

Proponowany sposób przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowym:

- Informacja o przyjętym przez dzielnicowego planie działania priorytetowego zostanie upubliczniona i przekazana społeczeństwu za pośrednictwem strony internetowej Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie  Mazowieckiem w zakładce dzielnicowi, ponadto na stronie internetowej Urzędu Gminy w Rokicinach w zakładce o bezpieczeństwie, a także za pośrednictwem spotkaniach sołeckich, a także innych ze społeczeństwem tego rejonu.

 

 
NR XXVI - GM.BĘDKÓW 

 

sierż.sztab. Agnieszka Nagórka

Komisariat Rokiciny

 tel. 47 846 25 20,  tel. kom. 516 433 032

 Połączenia telefoniczne będą odbierane tylko w trakcie pełnienia służby

dzielnicowy.rokiciny26@tomaszow-mazowiecki.ld.policja.gov.pl

 

Obejmuje część gminy Będków z miejscowościami: Teodorów, Prażki, Remiszewice, Kalinów, Rudnik, Kol. Rudnik, Rzeczków, Ewcin, Łaknarz, Zacharz, Nowiny, Będków, Kolonia Będków, Kolonia Rudnik, Sługocice, Wykno, Gutków, Ceniawy, Brzustów, Rosocha, Magdalenka, Drzazgowa Wola,Augustówka, Wołkowa, Wiadernia, 

 

PLAN

działania priorytetowego dla rejonu służbowego nr XXVI

gm. Będków

na okres  od 01.01.2024 r. do 30.06.2024 r.

 

 

Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym nr XXVI:

-  Porzucanie śmieci i innych stałych nieczystości na terenie miejscowości Ewcin, Ceniawy i Drzazgowa Wola

Na podstawie przeprowadzonej analizy stanu bezpieczeństwa dla rejonu 026W za II półrocze 2023,  analizy oczekiwań społecznych  przekazanych do dzielnicowego w formie ustnej poprzez 5 zgłoszeń  od mieszkańców a także wobec prowadzonych 4 postępowań wyjaśniających w oparciu o przepisy kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia działania priorytetowe  w tym rejonie ukierunkowane będą na całościowe lub częściowe wyeliminowanie tego zagrożenia. Na podstawie własnej analizy w rejonie tym podczas kontroli w ramach obchodu rejonu służbowego stwierdzono zwiększoną liczbę wykroczeń.

Zakładany cel do osiągnięcia :

               -  Ograniczenie popełniania wykroczeń.
 

Zakłada się, że po zrealizowaniu planu działania priorytetowego odnotowany zostanie znaczny spadek popełnianych czynów związanych z porzucaniem śmieci i innych stałych nieczystości na terenie miejscowości Ewcin, Ceniawy i Drzazgowa Wola

Zakłada się, iż zagrożenie poprzez działania w planie zostanie w całości wyeliminowane ewentualnie ilość popełnianych tam wykroczeń spadnie o około 50-70 procent

Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów/zadań :

            - Systematyczne kontrole wskazanego rejonu zagrożonego przez dzielnicowego celem oddziaływania prewencyjnego a także stosowanie represji prawnie dozwolonych w stosunku do sprawców dopuszczających się przedmiotowych czynów/ pouczenia, mandaty karne czy też wnioski do Sądu o ukaranie. Ponadto zwiększenie kontroli tego miejsca przez innych funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Rokicinach poprzez ich zadaniowanie przez przełożonych. Przeprowadzenie spotkań ze społeczeństwem dla mieszkańców tej miejscowości w celu poinformowania o wdrożeniu przedmiotowego planu priorytetowego jak i również wymiany informacji i wypracowaniu zakresu i form współpracy jak i również współpraca z organami samorządu lokalnego. 

Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego, wraz ze wskazaniem planowanych przez nie do realizacji zadań :

            - Wszyscy policjanci Komisariatu Policji w Rokicinach, Urząd Gminy w Będkowie reprezentowany przez Dariusza Misztala, sołectwo Rzeczków  celem oddziaływania prewencyjnego  pozwalającego na ograniczenie występowania przedmiotowego zagrożenia jak i działania dotyczące propagowania przez samorząd wskazanego zagrożenia.  

Proponowany sposób przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowym :

Informacja o przyjętym przez dzielnicowego planie działania priorytetowego zostanie upubliczniona i przekazana społeczeństwu za pośrednictwem strony internetowej Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie  Mazowieckiem w zakładce dzielnicowi, ponadto na stronie internetowej Urzędu Gminy w Będkowie  w zakładce o bezpieczeństwie a także za pośrednictwem mieszkańców na spotkaniach sołeckich a także innych ze społeczeństwem tego rejonu.

 
NR XXVII – GM. BUDZISZEWICE

(pełniąca obowiązki dzielnicowego) 

st.post. Katarzyna Jasnos 

Komisariat Rokiciny

tel. 47 846 25 20 tel. kom 516 432 973

 Połączenia telefoniczne będą odbierane tylko w trakcie pełnienia służby   

dzielnicowy.rokiciny27@tomaszow-mazowiecki.ld.policja.gov.pl

 

Obejmuje cześć gminy Budziszewice z miejscowościami: Budziszewice, Adamów, Antolin, Mierzno, Nowe Mierzno, Józefów Stary, Józefów Nowy, Rękawiec, Agnapol, Walentów, Nowy Rękawiec, Nepomucenów, Teodorów, Helenów, Zalesie, Węgrzynowice, Węgrzynowice Modrzewie.

 

PLAN

działania priorytetowego dla rejonu służbowego nr XXVII 

gm. Budziszewice

na okres od 01.01.2024 r. do 30.06.2024 r

 

Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym XXVII :

Spożywanie alkoholu w rejonie parku przy ulicy Jana  Chryzostoma Paska w miejscowości Budziszewice 

Na podstawie przeprowadzonej analizy stanu bezpieczeństwa dla rejonu 027W za II półrocze 2023,  analizy oczekiwań społecznych  przekazanych do dzielnicowego w formie ustnej poprzez 5 zgłoszeń z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Budziszewicach, 5 zgłoszeń właścicieli sklepów a także 10 zgłoszeń od mieszkańców działania priorytetowe  w tym rejonie ukierunkowane będą na całościowe lub częściowe wyeliminowanie tego zagrożenia. Na podstawie własnej analizy w rejonie tym podczas kontroli w ramach obchodu rejonu służbowego stwierdzono zwiększoną liczbę wykroczeń.

Zakładany cel do osiągnięcia :

- Ograniczenie popełniania wykroczeń.

Zakłada się, że po zrealizowaniu planu działania priorytetowego odnotowany zostanie znaczny spadek popełnianych czynów związanych ze spożywaniem alkoholu w rejonie parku w miejscowości Budziszewice przy ulicy Jana Chryzostoma Paska . Zakłada się, iż zagrożenie poprzez działania w planie zostanie w całości wyeliminowane ewentualnie ilość popełnianych tam wykroczeń spadnie o około 75 procent.

Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów/zadań :

Systematyczne kontrole wskazanego rejonu zagrożonego przez dzielnicowego celem oddziaływania prewencyjnego a także stosowanie represji prawnie dozwolonych w stosunku do sprawców dopuszczających się przedmiotowych czynów/ pouczenia, mandaty karne czy też wnioski do Sądu o ukaranie. Ponadto zwiększenie kontroli tego miejsca przez innych funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Rokicinach poprzez ich zadaniowanie przez przełożonych. Przeprowadzenie spotkań ze społeczeństwem dla mieszkańców tej miejscowości w celu poinformowania o wdrożeniu przedmiotowego planu priorytetowego jak i również wymiany informacji i wypracowaniu zakresu i form współpracy jak i również współpraca z organami samorządu lokalnego. 

Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego, wraz ze wskazanie planowanych przez nie do realizacji zadań :

             - Wszyscy policjanci Komisariatu Policji w Rokicinach, Urząd Gminy w Budziszewicach reprezentowany przez Wójta Mariana Holaka oraz Gminna  Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych celem oddziaływania prewencyjnego  pozwalającego na ograniczenie występowania przedmiotowego zagrożenia jak i działania dotyczące propagowania przez samorząd jak i władze kościelne szkodliwości spożywania alkoholu przez obywateli poprzez jego spożywanie w miejscach publicznych.

Proponowany sposób przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowym :

Informacja o przyjętym przez dzielnicowego planie działania priorytetowego zostanie upubliczniona i przekazana społeczeństwu za pośrednictwem strony internetowej Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie  Mazowieckiem w zakładce dzielnicowi, ponadto na stronie internetowej Urzędu Gminy w Budziszewicach w zakładce o bezpieczeństwie a także za pośrednictwem spotkaniach sołeckich a także innych ze społeczeństwem tego rejonu.

 

 

 

Powrót na górę strony