OCHRONA DANYCH

Dane osobowe przetwarzane w trybie DODO

Szanowna Pani/ Szanowny Panie,

 

W związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o Ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz. U z 2019 r., poz.125) dalej „ustawa wdrażająca dyrektywę 2016/680”, dochowując warunków w niej zawartych informujemy, że:

1. Administratorem Danych jest Komendant Powiatowy Policji w Tomaszowie Maz., z siedzibą przy ul. W. Panfil 44, 97-200 w Tomaszowie Maz., z wyłączeniem zbiorów, dla których Administratorem danych jest Komendant Główny Policji (Komenda Główna Policji ul. Puławska 148/150; 02-624 Warszawa).

 

2. Monitorowanie zgodności przetwarzania danych osobowych w Komendzie Powiatowej Policji
w Tomaszowie Maz. zapewnia Inspektor Ochrony Danych Osobowych (IOD) Łukasz Szczerbakowicz


                                 kontakt: adres: ul. 91- 048 Łódź, ul. Lutomierska 108/112,

                                 e-mail: iod@ld.policja.gov.pl.

 

3. Monitorowanie zgodności przetwarzania danych osobowych w Komendzie Głównej Policji zapewnia Inspektor Ochrony Danych Osobowych (IOD):

kontakt: adres: ul. Puławska 148/150, 02-624 Warszawa,

e-mail: iod.kgp@policja.gov.pl

 

4. Cel przetwarzania danych osobowych w KPP w Tomaszowie Maz.

W Komendzie Powiatowej Policji w Tomaszowie Maz. dane osobowe przetwarza się w celu rozpoznawania, zapobiegania, wykrywania i zwalczania czynów zabronionych, w tym zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego, a także wykonywania tymczasowego aresztowania, kar, kar porządkowych i środków przymusu skutkujących pozbawieniem wolności.

 

5. Prawa osób, których dane są przetwarzane zgodnie z ustawą wdrażającą dyrektywę 2016/680:

  1. prawo wniesienia do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego organu sprawującego nadzór na podstawie przepisów odrębnych skargi w przypadku naruszenia praw osoby w wyniku przetwarzania jej danych osobowych.

  2. Dane kontaktowe Prezesa Urzędu: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: iod@uodo.gov.pl, prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, sprostowania lub usunięcia danych osobowych, lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczących tej osoby, w sytuacjach przewidzianych prawem.