Zakres działania

Informacje o zakresie działalności Komendanta Powiatowego Policji w Tomaszowie Mazowieckim i Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Mazowiecki

Komendant Powiatowy Policji w Tomaszowie Mazowieckim jest jednym z organów administracji rządowej na obszarze województwa łódzkiego, odpowiedzialnym za ochronę bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu.

Komendant Powiatowy Policji w Tomaszowie Mazowieckim, w zakresach ustalonych przepisami, podlega nadzorowi Komendanta Głównego Policji, Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi oraz zwierzchnictwu Starosty.

Komendanta Powiatowego Policji w Tomaszowie Mazowieckim powołuje i odwołuje Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi, po zasięgnięciu opinii Starosty.

Komendant Powiatowy Policji w Tomaszowie Mazowieckim wykonuje swoje zadania przy pomocy podległej Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Mazowieckim

Komendant Powiatowy Policji w Tomaszowie Mazowieckim jest przełożonym wszystkich policjantów na terenie powiatu i koordynuje funkcjonowanie podległych mu komisariatów i posterunków Policji.

Komendant Powiatowy Policji w Tomaszowie Mazowieckim składa roczne sprawozdania ze swojej działalności, a także informacje o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego właściwemu terytorialnie Staroście, Prezydentowi, Burmistrzowi i Wójtom, a także radzie powiatu, miasta i radom gmin. Jest zobowiązany współdziałać z Biurem Nadzoru Wewnętrznego w zakresie realizacji jego zadań.

Komenda Powiatowa Policji w Tomaszowie Mazowieckim między innymi:

Wykonuje czynności operacyjno-rozpoznawcze, dochodzeniowo-śledcze oraz karno-administracyjne w celu ścigania sprawców przestępstw i wykroczeń.

Wykonuje czynności związane z poszukiwaniem osób i rzeczy oraz identyfikacją zwłok.

Zajmuje się ochroną bezpieczeństwa i porządku publicznego, w ruchu drogowym, na wodach i terenach przywodnych.

Wykonuje doprowadzenia osób do zakładów karnych, sądów, prokuratury, jednostek Policji.

Realizuje i organizuje programy i akcje prewencyjne na rzecz poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Prowadzi działania w zakresie prewencji kryminalnej w celu zwalczania demoralizacji i przestępczości nieletnich oraz patologii społecznych.

Współpracuje z innymi jednostkami Policji, prokuraturą, sądami, organami administracji państwowej i samorządu terytorialnego oraz innym podmiotami pozapolicyjnymi.

Strukturę organizacyjną, zakres zadań komórek organizacyjnych oraz organizację kierowania i funkcje Komendy określa Regulamin Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Mazowieckim.

W Komendzie Powiatowej Policji w Tomaszowie Mazowieckim prowadzona jest strona internetowa tomaszowskiej Policji, a także strona Biuletynu Informacji Publicznej.

Dodatkowe informacje:

Siedziba Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Mazowieckim znajduje się na ulicy Wandy Panfil 44 w Tomaszowie Mazowieckim.

W Komendzie Powiatowej Policji w Tomaszowie Mazowieckim możesz złożyć wniosek, skargę lub petycję.

Jeśli jesteś pokrzywdzonym lub świadkiem przestępstwa lub wykroczenia, udaj się do najbliższej komendy, komisariatu lub posterunku Policji lub zadzwoń pod numer alarmowy 112.
 

Film Zakres_dzialania_Komendy_Powiatowej_Policji_-_PJM.mp4

Pobierz plik Zakres_dzialania_Komendy_Powiatowej_Policji_-_PJM.mp4 (format mp4 - rozmiar 29.7 MB)

Powrót na górę strony