Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności cyfrowej strony internetowej

 

   Komenda Powiatowa Policji w Tomaszowie Mazowieckim,  zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Mazowieckim:

Data publikacji strony internetowej: kwiecień 2016 r.

Data ostatniej dużej aktualizacji: kwiecień 2016 r.

Strony internetowe tomaszow-mazowiecki.policja.gov.pl i bip.tomaszowmazowiecki.kpp.policja.gov.pl są częściowo zgodne z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej, tj:

- na stronie internetowej znajdują się filmy bez napisów dla osób głuchych ( napisy będą dodawane w miarę możliwości, sukcesywnie do filmów (wyłączenia dotyczą filmów, które zostały opublikowane przed sporządzeniem deklaracji dostępności) . 

- pliki PDF, DOC itp. - redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i jeśli jest to możliwe, osadzać teksty bezpośrednio w serwisie bez konieczności pobierania załącznika. Jednocześnie nadmienia się, iż nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.

- administratorzy/redaktorzy dokładają wszelkich starań, aby dane zamieszczone na stronie były zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności,

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny, korzystając z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test - European Internet Inclusion Initiative (http://checkers.eiii.eu/), z którego wynika, że strona internetowa tomaszow-mazowiecki.policja.gov.pl spełnia wymagania dostępności w 98,56 % tj.

 ( link - http://checkers.eiii.eu/en/pagecheck2.0/?uuid=b55e3c13-042d-4b87-9041-fe1245a73cb8)

Strona internetowa bip.tomaszowmazowiecki.kpp.policja.gov.pl spełnia wymagania dostępności w 97,98 % tj.

 ( link -  https://checkers.eiii.eu/en/pagecheck2.0/?uuid=b55e3c13-042d-4b87-9041-fe1245a73cb8)

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny oraz przy wykorzystaniu w/w narzędzia diagnostycznego w dniu 23.09.2020 r.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą do kontaktu jest podinsp. Małgorzata Ratajczyk, koordynator ds. zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, adres poczty elektronicznej prawaczlowieka@ld.policja.gov.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 47 841 27 75. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności..

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziba Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Mazowieckim znajduje się przy ul. Wandy Panfill 44.

Bezpośrednio przed budynkiem komendy znajduje się 21 stanowiskowy, dwurzędowy parking samochodowy. Na skrajnym, prawym stanowisku rzędu znajdującego się bliżej budynku KPP usytuowane jest miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością, które oznakowano znakiem pionowym i poziomym. Powierzchnia wyznaczonego miejsca została pokryta niebieską farbą o niskiej ścieralności.  

 Do głównego wejścia budynku prowadzą trzystopniowe schody a po ich prawej stronie kilkunastometrowy bezstopniowy podjazd o niewielkim kącie nachylenia. Jego początek znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie opisanego miejsca parkingowego.

Siedziba tut. jednostki oznaczona jest nazwą ulicy oraz numerem posesji umieszczonym na ścianie frontowej budynku (od ul. Wandy Panfill), znajdującej się po prawej stronie od głównego wejścia.  Posiada też tablicę informacyjną z nazwą instytucji, mieszczącą się po lewej stronie od głównego wejścia.

W hallu po lewej stronie od głównego wejścia znajduje się stanowisko obsługi interesantów (SOI). Personel nie posiada przeszkolenia w zakresie języka migowego a interesantów obsługuje w godzinach 07:30 – 15:30. W pozostałych godzinach obsługę interesantów prowadzi Zastępca Dyżurnego Powiatowego Stanowiska Kierowania, mający bieżący podgląd na SOI.

Po prawej stronie od wejścia (we wnęce) znajdują się drzwi do pokoju przyjęcia interesantów, dostosowanego dla osób z niepełnosprawnością ruchową ( poruszających się na wózku inwalidzkim lub wykorzystujących do poruszania się sprzęt rehabilitacyjny). Po lewej stronie od tych drzwi znajduje się para drzwi prowadząca do punktów sanitarnych – toalet. Drzwi te są drzwiami prawymi otwierającymi się w kierunku pomieszczenia recepcji. Toaleta znajdująca się po prawej stronie została przystosowana do korzystania przez osoby z niepełnosprawnością ruchową.

Dalej na ścianie prawej od wejścia (poza wnęką) umieszczony jest telefon umożliwiający skontaktowanie się z osobami zatrudnionymi w tut. jednostce. W przypadku braku znajomości numeru telefonu do zainteresowanej osoby, obsługa interesantów lub Zastępca Oficera Dyżurnego PSK ustala właściwy numer i powiadamia telefonicznie osobę o oczekującym interesancie.

Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Osoby odbierane są ze Stanowiska Obsługi Interesantów i poruszają się po terenie KPP Tomaszów Mazowiecki tylko w obecności funkcjonariusza policji lub pracownika policji (osoby wprowadzającej). Przejście z SOI do dalszej części obiektu zabezpieczone jest drzwiami z elektrozamkiem znajdującymi się na wprost od głównego wejścia, przez które może przejechać osoba poruszająca się na wózku. Bezpośrednio za opisanymi drzwiami znajduje się korytarz. Kierując się w jego prawą stronę w odległości ok. 5 metrów po stronie prawej znajdują się kolejne drzwi do opisywanego pomieszczenia do obsługi interesantów.

Budynek Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Mazowieckim posiada cztery kondygnacje ( w tym pomieszczenia piwniczne) i jest wyposażony w cztery klatki schodowe nie wyposażone w urządzenia wspomagające przemieszczenia się osób z niepełnosprawnością ruchową. W obiekcie brak windy. Korytarze znajdujące się w budynku mają szerokość powyżej 150 cm. Pozostałe toalety znajdujące się na każdej kondygnacji, nie są przystosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Budynek nie został wyposażony w pętle indukcyjne i urządzenia dźwiękowe naprowadzające osoby niewidome i słabowidzące. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla oraz druku (napisów) powiększonych dla osób niewidomych i słabowidzących

Ponadto KPP w Tomaszowie Mazowieckim podlegają dwa komisariaty tj.  Komisariat Policji w Czerniewicach i Komisariat Policji w Rokicinach

Komisariat Policji w Czerniewicach znajduje się w dwukondygnacyjnym budynku przy ulicy Mazowieckiej 54 A. Na elewacji budynku nad drzwiami wejściowymi umieszczona jest tablica informacyjna z nazwą instytucji i godłem. Z uwagi na schody przy wejściu do tego budynku dostęp dla osób ze szczególnymi potrzebami jest utrudniony. Wejście do budynku możliwe jest w towarzystwie psa asystującego. Przy komisariacie Policji nie ma wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób z niepełnosprawnością, a wewnątrz budynku nie ma toalet przystosowanych dla osób z niepełnosprawnością. W obiekcie nie funkcjonuje służba dyżurna.

Komisariat Policji w Rokicinach znajduje się w dwukondygnacyjnym budynku przy ulicy Łódzkiej 10. Na budynku nad drzwiami wejściowymi po prawej stronie umieszczona jest tablica informacyjna z nazwą instytucji i godłem. Z przeciwległej strony przy drzwiach umieszczony jest domofon służący do kontaktu. Za drzwiami znajdują się schody prowadzące na piętro a także jest tam kilka stopni prowadzących na parter budynku, co powoduje, żę dostęp dla osób ze szczególnymi potrzebami jest tam utrudniony. Wejście do budynku możliwe jest w towarzystwie psa asystującego. Przy komisariacie Policji nie ma wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób z niepełnosprawnością, a wewnątrz budynku nie ma toalet przystosowanych dla osób z niepełnosprawnością. W obiekcie nie funkcjonuje służba dyżurna

Sposoby zgłoszenia potrzeby skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego zostały opisane na wstępie.

Deklarację sporządzono dnia: 23.09.2020 na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

W dniu 29.03.2024 roku dokonano aktualizacji danych w dekalaracji dostępności.

Pliki do pobrania

Powrót na górę strony